Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine 

Tõnismäe Hambaravi OÜ on tervishoiuteenuse osutaja, kes korraldab oma tegevust kooskõlas Eestis kehtivate seadustega. Selleks, et  Tõnismäe Hambaravi OÜ saaks seaduses sätestatud nõuete kohaselt tervishoiuteenust osutada, on vajalik töödelda isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas füüsilise isiku ehk patsiendi selgelt väljendatud nõusolekuga ning seaduses sätestatud alustel. Tõnismäe Hambaravi OÜ on kohustatud hoidma saladuses andmeid, mis on teatavaks saanud tervishoiuteenuse osutamisel. 

Patsient on füüsiline isik, kes on Tõnismäe Hambaravi OÜ-le avaldanud soovi saada või kes saab tervishoiuteenust. Tõnismäe Hambaravi OÜ osutab patsiendile tervishoiuteenust isiku poolt selgelt väljendatud nõusoleku alusel. Patsiendil on õigus küsida enda kohta käivaid isikuandmeid ja teavet ning saada ravidokumentidest koopiaid. Patsiendil on igal ajal õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks. 

Tulenevalt seadustest dokumenteerib Tõnismäe Hambaravi OÜ patsiendile tervishoiu teenuse osutamise nõuetekohaselt ja säilitab vastavaid dokumente seaduses sätestatud korras. 

Terviseandmeid sisaldavaid dokumente väljastame taotluse alusel, kas: 

  • kohapeal 
  • krüpteeritult taotluses nimetatud e-posti aadressile 
  • tähitud postiga taotluses nimetatud postiaadressile 

Juhul kui patsiendi andmeid soovib saada muu isik kui patsient, kuid kellel puudub seadusest tulenev volitus andmeid küsida, on kohustuslik esitada volikiri. Juhime tähelepanu, et patsiendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel on see õigus seadusest tulenevalt. 

Isikuandmete töötlemise seaduslikud alused tulenevad eelkõige isikuandmete töötlemise üldmäärusest (GDPR), võlaõigusseadusest ja tervisehoiuteenuse korraldamise seadusest. 

Täiendavate küsimuste korral seoses Tõnismäe Hambaravi OÜ privaatsuspoliitikaga, palume Teil ühendust võtta meie administratsiooniga.